הישן יתחדש והחדש יתקדש


"Where the old becomes new, 

and the new becomes holy."

Rav Kook


The terrace in our current location